เริ่มช้อปอย่างไร้พรมแดนที่

CMpanda

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

 • 10 ล้านชิ้น

  สินค้าคุณภาพให้เลือกซื้อ

 • 1 แสนร้าน

  ผู้ขายสินค้าออนไลน์

 • 60 ล้าน

  คำสั่งซื้อที่จัดส่งสำเร็จ

 • 100 แห่ง

  พันธมิตรในการให้บริการ

สินค้าขายดีในจีน

ต้องมีตัวหนึ่งที่ขายดีรอคุณอยู่

บริการลูกค้าสองภาษา ไทย-จีน

ติดต่อได้ทันทีหมดอุปสรรคด้านการ ส่ือสาร

ซ้ือสินค้าอย่างเป็นมืออาชีพ

และยังเป็นตัวแทนคุณในการต่อรอง ราคาสินค้าเหมือนซื้อสินค้าที่จีนด้วย ตวั เองสะดวกกวา่ มสี ินคา้ ใหเ้ ลอื กเยอะ กว่า

มีทีมจัดซ้ือท่ีเป็นมืออาชีพ

สินค้าจากจีนมีถึงร้อยล้านรายการ ช่วยคุณเลือกและช่วยคุณต่อราคา

มีโปรแกรมคํานวน และแนะนําสินค้าขายดีล่าสุด

เพ่ือให้คุณได้รับสิทธิในการขายสินค้า ก่อนใครและขายสินค้าแตกต่างจาก คนอื่น สามารถตรวจสอบคุณภาพสิน ค้าและโรงงานที่ผลิตสินค้า

มีบริการตรวจสอบสินค้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่ส่ังซ้ือและ สินค้าท่ีจัดส่งเป็นชนิดเดียวกัน เพื่อให้ การจัดซ้ือสินค้าถูกต้องท่ีสุด

บริการลูกค้าแบบคนต่อคน

ผา่ นทาง Line เพ่ือตอบกลบั ลกู คา้ ทนั ที ออนไลน์ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 8 ช่ัวโมง

พันธมิตรของเรา

บริการแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ

มีเราทำให้เรื่องร้านค้าง่ายขึ้น
ทำเงินได้ง่ายขึ้นสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

บริษัท ชาร์มมิ่งแพนด้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 72/118 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 021143420 | หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105563142492

© 2022 Charmingpanda. All rights reserved.

Privacy Policy  |   Service Policy